BRATERSTWO POLSKO - ROSYJSKIE

Warszawa "Drogi Zwycięstwa 2017"

Warszawa grób Nieznanego Żołnierza oraz Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich. Z Terespola późnym popołudniem dotarliśmy do stolicy. Bardzo dobra asekuracja warszawskiej policji umożliwiła nam sprawne przemieszczanie się, za co składamy serdeczne podziękowania. W śród ludności miejscowej oraz turystów wzbudzaliśmy bardzo duże zainteresowanie. Nie jest to codzienny widok, jak żołnierze w umundurowaniu WZ – 43 w tym wspólnie, polski i radziecki oficer jako symbol braterstwa broni, oddają honory przy grobie Nieznanego Żołnierza. Dokładny przebieg całej uroczystości przedstawia materiał wideo. Nie miały miejsca w czasie ceremonii żadne incydenty o podłożu politycznym oraz rusofobii. Byliśmy nawet witani w pewnych momentach brawami. Rodziny z dziećmi podchodziły do nas, aby zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia, oczywiście nikomu nie odmawialiśmy. Było to bardzo miłe doświadczenie i świadczyło o tym, że zjawisko rusofobii w Polsce nie jest wcale tak zakorzenione jak mogłoby się to nam wydawać. Ludzie nie są negatywnie nastawieni, jednak kierunek polityki, z jakim zderzamy się w rzeczywistości z góry narzuca nam, w co mamy wierzyć i w którą stronę patrzeć. Naród polski i rosyjski jest sobie bliski, mamy wiele wspólnego począwszy od tego, że jesteśmy Słowianami. Mamy bardzo podobną kulturę, wspólna historię, która nie zawsze zapisana była białymi kartami. Jednak potrafimy ze sobą rozmawiać w szacunku i zrozumieniu na poziomie ludzkim, bez nienawiści w oczach. Strona zachodnia narzuca nam sposób myślenia a w wielu przypadkach dyktuje warunki współpracy, które niszczą naszą przyjaźń z Federacją Rosyjską, głównie na poziomie dyplomatycznym. Politycy w państwie polskim decydują za ludzi, chcą wyznaczać nam kierunek, jakim mamy podążać. Nie liczą się z uczuciami narodu, który nie jest wrogo nastawiony w jakąkolwiek stronę. Kierując wzrok na naszych sąsiadów, jako przykład postawić należy Ukrainę i odradzający się w niej nacjonalizm, który w zatrważającym tempie przybiera na sile. Głos nienawiści do innych narodów stał się w tym kraju głównym elementem kampanii politycznej, która jednoczy naród poprzez wpajanie nienawiści do drugiego człowieka. Tak skrajnie nacjonalistyczna ideologia w niedalekiej przyszłości, może być przyczyną wielu nieszczęść oraz krzywd ludzkich. Jeszcze nie przestały krwawić rany po ludobójstwie dokonanym na ludności polskiej przez OUN UPA na Wołyniu a już w kierunku naszego państwa, padają głosy nienawiści wraz z roszczeniami terytorialnymi. Rząd polski to bagatelizuje i przemilcza! W jakim kierunku podąża państwo polskie, jeżeli władze kreują Federację Rosyjską na wroga Polski…? Polityka anty rosyjska jest graniem pod dyktando naszych pseudo – zachodnich sojuszników, w których interesie leży, aby Polska i Rosja były skłócone. Zianie nienawiścią do naszych wschodnich sąsiadów, jest niczym innym jak odzwierciedleniem „ultranacjonalistycznego” chaosu politycznego, jaki ma miejsce na Ukrainie. Kreujemy na naszego wroga Rosję, niszczymy wszystko, co nasze kraje łączy głównie na poziomie politycznym. Upodabniamy się w działaniach do nacjonalistów Ukraińskich a to bardzo zła droga, która może być katastrofalna w skutkach. Czy my jesteśmy tacy jak oni!? Na pewno nie!? Także wzywam Polski rząd do opamiętania się i nie godzenia w uczucia wielu obywateli państwa polskiego! Na poziomie ludzkim żadna ręka z zewnątrz nie zniszczy przyjaźni Polsko – Rosyjskiej, ponieważ jest zbyt mocno zakorzeniona, co wielokrotnie znalazło potwierdzenie na „Drogach Zwycięstwa” z Nocnymi Wilkami. Braterstwo Polsko – Rosyjskie przyjechało całą Polskę, potem Europę do samego Berlina i nie napotkałem żadnego głosu nienawiści, z jakiejkolwiek strony, czy to od władz miast, u których bywaliśmy, ludności, czy nawet od samej policji, która z należytą starannością dbała o nasze bezpieczeństwo. Wyjazd na Drogi Zwycięstwa to symbol naszej przyjaźni i szacunku do siebie jako bratnich narodów. Rosjanie to nasi bracia i tak długo jak z góry będą naciski połączone z represjami w nasze uczucia, tak długo będziemy transparentnie, głosic prawdę, aby nie zatracić się w pro-zachodniej propagandzie nawołującej do wzajemnej nienawiści naszych narodów. Obowiązkiem każdego Polaka jest przeciwstawić się kłamstwom szerzonym przez media, nie dawać wiary w słowa, które są ściśle spreparowane, aby ukształtować w najmłodszej grupie społeczeństwa fałszywy wizerunek „Złej Rosji” na przyszłe potrzeby zapędów geopolitycznych Stanów Zjednoczonych. Mają swoje państwo za oceanem, niech tam wszczynają wojny a od Polski im wara, nie staniemy się ich kolejnym poligonem, na którym krocie będą zarabiać ich „Baronii przemysłu zbrojeniowego”. Jest nam niezmiernie przykro i z całego serca przepraszamy naszych braci z Federacji Rosyjskiej za bezpodstawną i kompromitująca nas Polaków w oczach całego świata, decyzję naszego rządu, który uniemożliwił wjazd na terytorium naszego kraju rosyjskim motocyklistom. Jako jedyne państwo w Europie wykazaliśmy się brakiem szacunku do ludzi, którzy chcieli jedynie oddać hołd swoim i naszym bohaterom, którzy wyzwolili europie od faszystowskich Niemiec. Bracia Rosjanie!!! Gdyby to od nas zależało wjechalibyście bez przeszkód a Braterstwo Polsko - Rosyjskie godnie by was przywitało, jednak jest nad nami ktoś wyżej, kto rozdaje karty tasowane przez USA. Rzuca się nam kłody pod nogi, aby zniszczyć naszą przyjaźń!! My jesteśmy gotowi na przeciwności losu, które nam gotuje zachód!! Nie ma takiej siły, która złamie Słowian! I która podzieli nas Słowian !…

.............................................................................................

Варшава, могила Неизвестного Солдата и Мавзолей Советских Солдат. Из Тересполя в конце дня мы добрались до столицы. Очень хорошее сопровождение варшавской полиции позволила нам эффективно передвигаться, за что выражаем искреннюю благодарность. Среди местного населения и туристов мы создавали очень большое заинтерессование. Это не ежедневный вид, как солдаты в форме образца 19 43, в том числе совместно, польский и советский офицер, как символ братства по оружию, отдают почести на могиле Неизвестного Солдата. Точный ход всей церемонии представляет материал, видео. Не имели места во время церемонии никакие инциденты на почве политической и русофобии. Нас даже приветствовали в некоторых моментах аплодировали. Семьи с детьми подходили к нам, чтобы сделать памятные фотографии и, конечно, никому мы не отказывали. Это было очень хорошее впечатление и свидетельствовало о том, что феномен русофобии в Польше не так укоренилась, как могло нам показаться. Однако направление политики, с которой мы сталкиваемся в реальности с верху диктует нам, во что верить и в какую сторону смотреть. Народ польский и российский-это близкие друзья, у нас много общего, начиная от того, что мы Славяне. У нас очень похожая культура, общая история, которая не всегда записана была белыми картами. Однако, мы можем говорить друг с другом, в уважении и понимании на человеческом уровне, без ненависти в глазах. Западная сторона диктует нам способ мышления и во многих случаях диктует условия сотрудничества, которые разрушают нашу дружбу с Российской Федерацией, в основном на дипломатическом уровне. Политики в государстве польском решают за людей, они хотят задать нам направление, которым мы должны следовать. Не считаются с чувствами народа, который не враждебные в любую сторону. Направляя свой взгляд на наших соседей, в качестве примера следует поставить Украину и нарастающий в ней национализм, который опасными шагами набирает обороты. Голос ненависти к другим народам, стал в стране главным элементом политической кампании, которая объединяет нации через воспитание ненависти к другому человеку. Да, крайне националистическая идеология в ближайшем будущем, может быть причиной многих несчастий и бед человеческих. Еще не перестали кровоточить раны после геноцида, направленного на польское население через ОУН УПА на Волыни, а уже в сторону нашего государства, звучат голоса ненависти вместе с территориальными претензиями. Правительство Польши это уменьшает и промалкивает! В каком направлении следовать польское государство, если власти создают Российскую Федерацию на противника, Русский...? Политика анти-российская является игрой под диктовку наших псевдо – западных союзников, в которых интересах, чтобы Польша и Россия были в ссоре. Паяние ненавистью для наших восточных соседей, является не чем иным, как отражением „ультранационалистического” политического хаоса, который имеет место на Украине. Мы создаем на нашего врага Россию, уничтожаем все, что наши страны объединяет, в основном, на политическом уровне. Становимся похожими в деятельности Украинских националистов, а это очень плохая дорога, которая может кончится катастрофическими последствиями. Мы такие, как они!? Конечно, нет!? Я тоже призываю польское правительство одуматься и не нести ударов в чувства многих граждан польского государства! На человеческом уровне ни одна рука извне не разрушит дружбы Польско – Русской, потому что это было слишком твердо установлено, что неоднократно нашло подтверждение на „Дорогах Победы” с Ночными Волками. Братство Польско – Российские проехало всю Польшу, потом Европу до самого Берлина, и я не нашел ни одного голоса ненависти, с какой-либо стороны, будь то от властей городов, в которых мы были, населения, и даже от самой полиции, которая с должным вниманием заботилась о нашей безопасности. Выезд на дорогу Победы-это символ нашей дружбы и уважения друг к другу, как братских народов. Русские это наши братья, и так долго, как с горы будут затруднения, связанные с репрессиями в наши чувства, так долго мы будем прозрачно, распрострянять правду, чтобы не потерять себя в про-западной пропаганде накланивающейj к взаимной ненависти наших народов. Долг каждого Поляка противостоять лжи роспространяемой в сми, не давать веры в слова, которые тесно созданных, чтобы сформировать в младшей группе общества фальшивый образ „Плохой России” на будущие потребности геополитических устремлений США. У них свое государство за океаном, пусть там устраивают войны, а от Польши-им-отстать, мы не станем их еще один полигон, на котором много будут зарабатывать их „Князи оборонно-промышленного комплекса”. Нам очень жаль, и от всего сердца приносим извинения нашим братьям из Рф за бездоказательные и компромитующие нас Поляков в глазах всего мира, решения нашего правительства, которое запретило въезд на территорию нашей страны российским байкером. Как единственное государство в Европе, мы показали отсутствие уважения к людям, которые хотели только отдать дань уважения своим и нашим героям, которые освободили Европу от фашистской Германии. Братья Россияне!!! Если бы это от нас зависело Вы въехали бы без препятствий и Братство Польско - Российские достойно бы Вас приветствовало, однако над нами кто-то выше, кто раздает карты перетасованы через США. Бросает нам бревна под ноги, чтобы разрушить нашу дружбу!! Мы готовы на противности судьбы, которые нам готовит запад!! Нет такой силы, которая сломает Славян разделить нас, Славян !...

© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode