BRATERSTWO POLSKO - ROSYJSKIE

Spotkanie z kozackim pułkownikiem Siergiejem Danilewskim

 

W dniu dzisiejszym w Kaliningradzie odbyło się spotkanie przedstawiciela Braterstwa Polsko – Rosyjskiego, Prezesa Fundacji RUSICZ pana Zenona Sokołowa z kozackim pułkownikiem Siergiejem Danilewskim – Atamanem Bałtyckiego Oddzielnego Kozackiego Okręgu Sojuszu Kozaków. W wyniku spotkania zawarta została umowa współpracy, która będzie polegała na wspólnych działaniach mających na celu propagowanie przyjaźni polsko – rosyjskiej. Teraz, gdy państwa bloku zachodniego nie przebierają w środkach, aby nas Polaków i Rosjan skłócić ze sobą, należy podejmować równorzędne działania, by minimalizować skutki tej zaborczej polityki, która jest inspirowana zapędami geopolitycznymi mocarstwa zza oceanu. USA ma na rękach krew nie jednego narodu. My Słowianie nie możemy pozwolić na to, by nasza bratnia krew została przelana za kraj, który nie jest nam bliski w żaden sposób. Kraj, który prowadzi nas jedynie ku przepaści… Współpraca na poziomie międzyludzkim jest naszą tarczą obronną, a zarazem dowodem na to, że ingerowanie w nasze sprawy narodowe jest jak kruszenie głową muru! Historia bywa zmienną, tak więc pamiętajcie: „Ludzie odpowiedzialni za wpychanie Polski w szpony chorej fobii, poniosą konsekwencje adekwatne do krzywd, jakie nam wyrządzili (…)”

 

Сегодня в Калининграде прошла встреча представителя Братства Польско – Российского, Президента фонда РУСИЧ господина Зенона Соколова с Казачим полковником Данилевским Сергеем Николаевичем - Атаманом Балтийского особого казачьего округа Союза казаков-воинов России и зарубежья. В результате этой встречи был подписан договор о сотрудничестве в проведении общих действий с целью пропаганды польско – российской дружбы. Теперь, когда государства Запада не перебирают в средствах, чтобы нас поляков и россиян рассорить между собой, необходимо предпринимать равносильные действия, чтобы свести к нулю результаты этой агрессивной политики, инспирированной геополитическими амбициями заокеанской сверхдержавы. США имеют на руках кровь не одного народа. Мы – Славяне, не можем позволить то, чтобы наша братская кровь была пролита за страну, которую никоим образом мы не можем считать нам близкой. А единственное, что она делает - толкает нас в пропасть… Сотрудничество на межчеловеческом уровне является нашим естественным щитом и вместе с тем доказательством того, что вмешиваться в наши национальные дела. это как пробовать стену лбом пробивать! История бывает изменчивой, так что помните: „ Люди, ответственные за втягивание Польши в когти болезненной фобии, понесут наказание, адекватное тем вредоносным последствиям, которые несут их действия ” (…)

© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode