BRATERSTWO POLSKO - ROSYJSKIE

Spotkanie Braterstwa Polsko - Rosyjskiego z Organizacją "KALININGRAD- ŚWINOUJŚIE - OLSZTYN"

W Bornem Sulinowie w rocznicę wybuchu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, odbyło się międzynarodowe spotkanie w dniach 22-24.06.2017 r. pomiędzy zaprzyjaźnionymi organizacjami, Kaliningrad - Olsztyn - Świnoujście a Braterstwem Polsko - Rosyjskim. Pod hasłem "Przyjaźń i współpraca”. Aby podkreślić ten szczególny dzień, który w Federacji Rosyjskiej jest dniem smutku i żałoby, po oficjalnym przywitaniu bezpośrednio z całą grupą ponad 40 osobową, udaliśmy się na dwa cmentarze radzieckie. W tym jeden cmentarz wojenny, na którym pochowani są polscy i radzieccy bohaterowie, polegli w walce z hitlerowskim najeźdźcą. Po oddaniu hołdu bohaterom i złożeniu wieńców na pomnikach, wszystkich gości zaprosiliśmy na posiłek, który przygotowaliśmy w ośrodku wypoczynkowym, gdzie odbywać się będzie, w dn. 25-27. 08.2017 roku „II Zlot Braterstwa Polsko – Rosyjskiego”. W ramach wzajemnego podziękowania, pomiędzy zaprzyjaźnionymi organizacjami, we wspaniałym geście, który łączy nasze braterskie narody, otrzymaliśmy dyplomy i pamiątki, które wręczał nam wyjątkowy człowiek i żywa legenda Przyjaźni Polsko – Rosyjskiej Kmdr. Michaił Pyriesin. Dodatkowo z Braterstwa Polsko - Rosyjskiego zostały wręczone Certyfikaty wraz z odznakami BPR, dla wszystkich przybyłych gości. Odznaczenia organizacji wręczałem osobiście z Sekretarzem Generalnym Braterstwa Polsko – Rosyjskiego, Romanem Machelskim oraz moim synem Krystianem Radtke. Po zakończeniu ceremonii i wspólnych zdjęciach, z całą grupą udaliśmy się w kierunku zachodnim do Świnoujścia. Te piękne nadmorskie miasto, było głównym celem podróży naszych przyjaciół z Kaliningradu. Większość przybyłych gości, była związana ze Świnoujściem, w którym żyli, wychowywali się, ale także służyli w Armii Radzieckiej, która wówczas stacjonowała w tamtym rejonie. Po przyjeździe, oczywiście udaliśmy się na pomnik Bohaterów Armii Radzieckiej, który znajdował się w centralnej części cmentarza oraz złożyliśmy kwiaty na mogiłach oficerów radzieckich w tym Rosjan, którzy zostali tutaj pochowani. W dniu następnym przekroczyliśmy granice Republiki Federalnej Niemiec. W mieście Ahlbeck, odwiedziliśmy czyste i bardzo zadbane Mauzoleum Armii Radzieckiej oraz Cmentarz Radziecki. Złożyliśmy wieniec, oraz postawiliśmy zapalone znicze... Oddaliśmy pokłon należny bohaterom. Po chwili zadumy, udaliśmy się w kierunku centrum, aby zwiedzić miasto. W pięknym geście zakończyłem swoją podróż uczestnicząc w integracji, która zastała przygotowana przez Aleksandra Kamińskiego wspaniałego człowieka, który był głównym koordynatorem ze strony polskiej, okręg Świnoujście. Ze strony rosyjskiej Obwód Kaliningradzki, wyjątkowi ludzie, z którymi dopiero się widziałem a już wyczekuję następnego spotkania., Kmdr. Michaił Pyriesin oraz Inna Maratowna Raszewska. Spotkanie odbyło się na terenie Muzeum Militarnego w Świnoujściu. Gdzie w miłej atmosferze, spędziliśmy wieczór, słuchając pieśni rosyjskich i polskich. W imieniu Braterstwa Polsko – Rosyjskiego, składam wszystkim gościom bez wyjątku w tym Organizacji Kaliningrat – Świnoujście - Olsztyn, serdeczne podziękowania, za mile spędzony czas oraz wspaniałą przyjazną atmosferę, jaką odczuwało się na każdym kroku. Serdecznie dziękuje władzom Miasta Świnoujścia w tym Naczelnikowi Wydziału Promocji, Turystyki, i Kultury Fizycznej Pani Katarzynie Rówińskiej. Oraz wszystkim innym osobom, które przyczynił się do tak wspaniałej inicjatywy, propagowania przyjaźni obojga narodów.

В Борнем Сулинове с 22-го по 24-е июня 2017 г , в годовщину начала Великой Отечественной войны, состоялось международная встреча двух дружественных общественных организаций : „Калининград - Свиноустье – Ольштын” и Братства Польско - Российского. Встреча прошла под девизом : «Дружба и сотрудничество». Для того, чтобы особо отметить важность этого дня, который в Российской Федерации является Днём памяти и скорби, после официального приветствия, непосредственно со всей группой, состоящей из более чем 40 человек, мы пошли на два советских кладбища, находящиеся в нашем городе. В том числе - одно военное, на котором похоронены польские и советские герои, павшие в борьбе против гитлеровских захватчиков. После отдания дани уважения героям и возложения венков к памятникам, гости были приглашены на обед, приготовленный нами в доме отдыха, в котором 25-27.08.2017 г. состоится II Слёт Братства Польско – Российского. В рамках взаимной признательности двух дружественных организаций в прекрасном жесте, соединяющим наши братские народы, мы получили дипломы и сувениры, которые вручил нам великолепный человек и живая легенда польско-российской дружбы, капитан первого ранга Михаил Пыресин. В свою очередь, наша организация, Братство Польско – Российское, вручила всем гостям сертификаты и значки БПР. Значки организации вручал я лично, вместе с Генеральным секретарем Братства Польско - Российского, Романом Махельским и моим сыном Кристианом Радтке. После окончания церемонии и общих снимков на память, вся группа отправилась на запад в Свиноустье. В качестве приглашённого отправился с группой и я. Этот красивый прибрежный город был основной целью путешествия наших друзей из Калининграда. Большинство гостей исторически было связано со Свиноустьем, в котором они жили, росли и служили в частях Советской Армии, дислоцированных в этом районе. В Свиноустье мы, конечно же, пошли к памятнику Героям Красной Армии, который расположен в центральной части кладбища и возложили цветы к могилам советских офицеров а также российских гражданских лиц, которые были здесь похоронены. На следующий день мы пересекли границу Федеративной Республики Германии. В городе Албек ( Ahlbeck) мы посетили чистый и содержащийся в очень хорошем состоянии Мавзолей Красной Армии и советское кладбище. Наша делегация возложила венок, и зажгла свечи памяти в честь погибших героев... После минуты молчания мы пошли по направлению к центру, осмотреть достопримечательности города. В прекрасном стиле закончил я своё путешествие, приняв участие в интеграционном мероприятии, подготовленном Александром Каминским, замечательным человеком и главным координатором с польской стороны, из города Свиноустье. С российской стороны координаторами мероприятия были такие неординарные люди из Калининградской области, что я, хоть только что с ними виделся, уже с нетерпением жду следующей встречи. Это капитан первого ранга Михаил Пыресин и Инна Маратовна Рашевская. Встреча проходила в Военном музее в Свиноустье, где в милой атмосфере, мы провели вечер, слушая русские и польские песни. От имени Братства Польско - Российского, я выражаю всем гостям без исключения, в том числе организации Калининград - Свиноустье - Ольштын, сердечную благодарность за приятно проведенное время и прекрасную дружественную атмосферу, которую мы чувствовали на каждом шагу. Мы хотели бы также горячо поблагодарить власти города Свиноустье, и в частности начальника Отдела рекламы, туризма и физической культуры, г-жу Катаржину Рувиньскую, и всех, кто внёс свой вклад в такую прекрасную инициативу, пропагандируя дружбу двух наших народов.

© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode