BRATERSTWO POLSKO - ROSYJSKIE

Organizacja stworzona dla ludzi

 

"Braterstwo Polsko-Rosyjskie stanowczo odcina się od wszelkich przejawów nienawiści i dyskryminacji. Naszym celem, jest praca dla dobra Polski w braterskich stosunkach z Federacją Rosyjską, Wszelkie działania lub akty przeciw godności człowieka, naszej Ojczyzny lub Rosji są przez nas stanowczo potępiane! W naszych szeregach nie ma miejsca dla osób, które z jakichkolwiek pobudek, postępują w sposób niegodny Polaka." Osoby nieumiejące dostosować się do zasad panujących w organizacji nie będą tolerowane. Ostatnimi czasy miały miejsce w BPR czystki od ludzi przejawiających oznaki wyżej wymienionych aspołecznych odchyleń, które BPR potępia i dalej czystki personalne trwają, wykluczamy wszystkich, którzy przejawiają jakiekolwiek oznaki niegodne człowieka. Jesteśmy społecznością przyjaźnie nastawiona do ludzi a jak ktoś chce ziać nienawiścią, to na własny rachunek, nie w organizacji BPR. Wzbudziło to wiele kontrowersyjnych uwag, ale autorzy tych tekstów, już nie mają do nas dostępu. Rosja i Polska to dużo ludzi i możemy w drodze selekcji strwożyć organizację czystą od "chwastów żądnych sławy na wszelkie sposoby". Organizację czystą od nienawiści, rasizmu, antysemityzmu i wszelkich innych objawów fobii i ksenofobii, gdzie powyższe zachowania są oznakami zezwierzęcania! Tylko najlepsi i prawi ludzie zostaną z nami. Na których mogę polegać i którzy wspierają naszą sprawę dla chwały obojga narodów, Do BPR należy tylko „ELITA” ludzi charakteryzująca się charyzmą do prawdziwego patriotyzmu i dbałością o wartości ludzkie na najwyższym poziomie. Ludzie myślący inaczej nie muszą nam towarzyszyć, ponieważ ich poglądy nie służą „ POJEDNANIU” w szerokim znaczeniu tego słowa, jako przyjaźni i pokoju do każdego narodu. Nie wolno nam dzielić ludzi na gorszych lub lepszych, bo to stereotyp, który prowadzi do konfliktów i bratobójczych wojen, czego żywym przykładem jest Ukraina. Żądza władzy i chciwość doprowadziła ten kraj do ruiny. My jako pacyfistyczna organizacja, mamy stać na straży pokoju. Mamy być przykładem dla innych organizacji a nasz program główną myślą przewodnią, aby dać ludziom nadzieję na godne życie, bez przemocy i nienawiści. Nasze dzieci w perspektywie naszych działań mają liczyć na lepszą przyszłość. Jest to priorytet, aby dać przykład pozytywną postawą „WZORZEC” najmłodszej części społeczeństwa. Nauka szacunku do historii, miejsc pamięci a przede wszystkim szacunku do życia, ponieważ te wartości w świetle ostatnich wydarzeń, patrząc przez pryzmat agresji USA w Syrii, Zamachu bombowego w metrze w Sankt Petersburgu oraz próbie następnego „MAJDANU” w Białorusi na szczęście nieudanego, dzięki mądrości włodarza tego kraju, daje nam obraz jak bardzo świat pogrążył się w chaosie, gdzie kładzione jest na szali życie niewinnych ludzi. Musimy stać ponad tym całym złem. Stojąc przed pierwszym tak wielkim wyzwaniem dla naszej organizacji, jakim jest wyjazd i oddanie hołdu bohaterom wraz z Nocnymi Wilkami na Drogach Zwycięstwa, sobie jak i innym członkom oraz sympatykom Braterstwa Polsko - Rosyjskiego serdecznie życzę.

................................................................................

"Братство Польско-Российское категорически отказывается от любых проявлений ненависти и дискриминации. Нашей целью является работа ради добра Польши в братских отношениях с Российской Федерацией. Любые действия или акты против человеческого достоинства, нашей родины или России решительно осуждаем! В наших рядах нет места для людей, которые из каких-либо побуждений, ведут себя способом недостойным поляка." Лица, которые не в состоянии согласиться со соответствуюшими правилами организации, не будут допускаться. В последнее время в БПР были сделаны чистки людей, проявляющих признаки выше перечисленных антиобщественных отклонений, которые БПР осуждает. Кадровые чистки продолжаются, мы исключаем всех, которые проявляют какие-либо признаки недостойного человека. Мы - сообщество дружелюбно настроенное к людям, а если кто-то хочет дышать ненавистью, это на собственный счет, не в нашей организации БПР. Это вызвало много противоречивых комментариев, но авторы этих текстов не имеют к нам больше доступа. Россия и Польша - это много людей и мы по пути отбора можем создать организацию, которая будет чистой от "сорняков жаждущих славы на любые способы". Организацию чистой от ненависти, расизма, антисемитизма и любых других симптомов фобии и ксенофобии, где выше поведение являются признаками озверения! Только самые лучшие и правые люди останут с нами, на которых я могу рассчитывать и которые поддерживают наше дело для славы обоих народов. В БПР находится только „ЭЛИТА” людей, которое характеризуются харизмой к истинному патриотизму и заботой о человеческие ценности на самом высоком уровне. Люди, которые думаюы по-другому не обязательно сопровождать нас, потому что их взгляды не служат „ ПРИМИРЕНИИ” в широком смысле этого слова, как дружбы и мира для каждого народа. Нам нельзя делить людей на хуже или лучше, потому, что это стереотип, который приводит к конфликтам и братоубийственных войн, чему живым примером является Украина. Жажда власти и жадность привела эту страну к гибели. Мы, как антивоенная организация хотим стоять на страже покоя. Мы должны быть примером для других организаций, и наша программа главным лейтмотивом, чтобы дать людям надежду на достойную жизнь, без насилия и ненависти. В перспективе наших действий наши дети должны рассчитывать на лучшее будущее. Это приоритет, чтобы дать пример положительным отношением „ОБРАЗЕЦ” самой молодой части общества. Изучение уважения к истории, мест памяти и, прежде всего, уважение к жизни, потому что эти ценности на фоне последних событий, глядя на агрессию США в Сирии, взрыва в метро в Санкт-Петербурге и следующей попытке „МАЙДАНА” в Беларуси, к счастью неудавшегося, благодаря мудрости вождя этой страны, показывает нам, как мир погрузился в хаосе, где кладут на кону жизнь невинных людей. Мы должны стоять выше этого всего зла. Стоя перед первым таким большим вызовом для нашей организации, каким является выезд и отдание чести героям, вместе с Ночными Волками по Дорогам Победы, сердечно желаю так себе, как и другим членам и приверженцам Братства Польско - Российского. . Переводчик русского языка@Дорота Фортуна

© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode