BRATERSTWO POLSKO - ROSYJSKIE

Noworosja w polskich środkach masowego przekazu

W polskich mediach słowo Noworosja jest zakazane i nie używa się go nigdy. Podobnie zresztą jak powstańcy - w odniesieniu do żołnierzy DNR i LNR. Obowiązuje powszechnie sformułowanie: prorosyjscy separatyści. Noworosję nazywa się Ukrainą lub ziemiami na wschodzie Ukrainy opanowanymi przez prorosyjskich separatystów. Jeden jedyny raz słyszałam określenie: samozwańcza republika, przy czym nazwy tej nie można uznać za precyzyjną i zgodną z rzeczywistością.

Pomijanie istnienia Noworosji to celowe działanie. Oficjalna wersja promowana w polskich mediach brzmi: Rosja napadła na Ukrainę. Rosja jest agresorem, Ukraina ofiarą. Gdyby użyto sformułowania Noworosja trzeba by było wyjaśnić, co to takiego i dlaczego coś takiego powstało. Innymi słowy: koniecznym byłoby wyjawienie, że Noworosja to ziemie zamieszkane przez ludzi czujących się Rosjanami i niezgadzającymi się na kult Bandery, zmuszanie ich do posługiwania się wyłącznie językiem ukraińskim, (który jest dla nich obcy) oraz którzy przeciwstawiają się zakazowi mówienia po rosyjsku i krzewieniu kultury rosyjskiej. Te wszystkie elementy są utrzymywane w tajemnicy. Wiedza o nich mogłaby, bowiem spowodować wśród społeczeństwa polskiego sympatię dla ludności zamieszkującej Noworosję - ludności bombardowanej i prześladowanej tylko dlatego, że nie chciała żyć w państwie rządzącym przez faszystowską huntę. Dezinformacja jest elementem propagandy, która nie ma nic wspólnego z tym, do czego powołane zostały środki masowego przekazu, czyli do informowania społeczeństwa o aktualnych wydarzeniach z kraju i ze świata.

W efekcie 95 procent społeczeństwa polskiego nie ma pojęcia o istnieniu Noworosji, dlatego konieczne jest podejmowanie działań zmierzających do uświadomienia Polaków w tym temacie. Brak rzetelnych informacji na temat Noworosji, jej prawdziwego statutu i celów sprzyja szerzeniu rusofobii. Przemilczanie niewygodnych faktów jest tak samo szkodliwe jak ich przeinaczanie.

Magdalena Wodnij (BPR)

В польских средствах массовой информации слово Новороссия запрещено и никогда не используется. Так и повстанцы - в отношении военнослужащих DНР и ЛНР. Действует широкая формулировка: пророссийские сепаратисты. Нощороссией называется Украиной или земли на востоке Украины собранными пророссийскими сепаратистами. Один, единственный раз я слышала фразу: самопровозглашенной республики, при этом название не может считаться точной и в соответствующее с реальностью. Пропуск существования Новороссии - это целеустремлённое действие. Официальная версия пропагандируется в польских средствах массовой информации звучит так: Россия напала на Украину. Россия - это агрессор, Украина - это жертва. Если бы использовались формулировки Новороссия нужно было бы объяснить, что это такое и почему такое возникло. Иначе говоря: необходимо было бы заявить, что Новороссия - это земли населенные людям чувствующимся себя русскими и не согласными с культом Бандеры, заставляя их пользоваться только украинским языком, (который для них является чужим), и которые выступают против запрета разговоров по-русский и популяризации русской культуры. Эти все элементы держатся в секрете. Знание о них может однако вызвать среди польского общества симпатию для населения, проживающего в Новороссии - населения бомбардированного и преследуемого лица только потому, что не хотела жить в государстве во главе с фашистской хантой. Дезинформация является элементом пропаганды, которая не имеет ничего общего с тем, к чему призваны были средства массовой информации, то есть для информирования общества о текущих событиях в стране и мире. В результате, 95 процентов польского общества не имеет понятия о существовании Новороссии, поэтому необходимо принятие мер, направленных на осознание поляков в этой теме. Отсутствие добросовестной информации по теме Новороссии, ее настоящего статута и целей, способствует распространении русофобии. Безмолвие и пропуск неудобных фактов, так же вредно, как и их искажение.

Магдалена Водний (БПР)

Дорота Веруцка - переводчик русского языка в БПР

© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode