BRATERSTWO POLSKO - ROSYJSKIE

II etap rajdu „Olsztyn - Mrągowo – Mikołajki…”

Działania terenowe prowadzone na rzecz propagowania przyjaźni polsko – rosyjskiej polegały na kolportażu ulotek nawołujących do zaprzestania wrogiej polityki przeciwko Federacji Rosyjskiej. Państwa zachodnie bardzo krytycznie wypowiadają się pod adresem Rosji, a głównym podłożem tak ostrej polityki jest bliska współpraca ze Stanami Zjednoczonymi. Interesy USA są sprzeczne z pokojową polityką Federacji Rosyjskiej, dlatego powstaje fałszywy twór propagandowy, którego głównym zadaniem jest przedstawiać naszych wschodnich sąsiadów w jak najbardziej niekorzystnym świetle. W tym celu bardzo intensywnie pracują media i inne środki masowego przekazu. Ludzie są dosłownie faszerowani kłamstwami. Dzieje się tak niemalże na skalę przemysłową! Nabiera rozmachu produkowanie rusofobów, ziejących nienawiścią do bogu ducha winnych Rosjan. https://www.youtube.com/watch?v=c8g8z1nJBwA Nasze rozmowy z ludźmi w dziewięćdziesięciu procentach miały przebieg spokojny i zrównoważony. Zdecydowana większość naszych rozmówców była tego samego zdania, co my. Hasła „Stop Rusofobii” albo „Nigdy Więcej Wojny” górowały. Trafiali się nam również rozmówcy zagraniczni. Na przykład w Mikołajkach bardzo ciekawą rozmowę odbyliśmy z obywatelem wschodniej części Republiki Federalnej Niemiec, który jasno zaznaczył, że robimy dobrą robotę i trzeba zrobić wszystko, aby koszmar II Wojny Światowej się nie powtórzył. Nadmienić należy, że Rosja zapłaciła najwyższą cenę - 20 milionów istnień ludzkich. Tak wielka tragedia doświadczyła ten naród, jakiej nikt jeszcze nie zaznał... My, znający z opowiadań i przekazów historycznych tamte straszne czasy, robimy wszystko, aby przypomnieć ludziom, że nienawiść do innego narodu, jeśli jest niekontrolowana, to ewoluuje, co najczęściej kończy się wojną. Tak nas nauczyła historia. Dlatego musimy się zastanowić, kto nas do tej wojny pcha i jaki ma w tym interes, abyśmy byli kreowani na wrogów Rosji. W Braterstwie Polsko - Rosyjskim głosimy pokój i dobre relacje miedzy Polską i Rosją. Wychodzi nam różnie, bo z różnymi ludźmi mamy do czynienia. Jesteśmy przekonani, że ta praca jest wyjątkowo pożyteczna, bo mobilizuje nasze społeczeństwo do myślenia i wyciągania daleko idących wniosków. Jeżeli nawet w kilku procentach przyczynimy się do poprawy stosunków miedzy naszymi narodami, to znaczy, że warto podążać drogą, którą obraliśmy.

2-й этап мотопробега «Ольштын - Мронгово - Миколайки ...» В Польско-Русском Братстве мы провозглашаем мир ... В охваченной нашей активностью местности работа на благо Польско-российской дружбы заключалась в распространении листовок, призывающих к прекращению враждебной политики в отношении Российской Федерации. Западные государства очень критично относятся к России, и главной причиной такой острой политики является их тесное сотрудничество с Соединенными Штатами. Интересам США противоречит мирная политика Российской Федерации, поэтому предпринимаются пропагандистские атаки, основанные на лжи, главная задача которой - представить наших восточных соседей в наиболее неблагоприятном свете. В преследовании этой цели западная пресса и другие средства массовой информации очень активны. Люди буквально нафаршированы ложью. Этот процес поставлен на конвеер. "Производство" русофобов, живущих ненавистью к ни в чём не повинным россиянам, принимает огромный размах. Наш разговор со встреченными нами людьми в девяносто процентах носил спокойный и уравновешенный характер. Подавляющее большинство наших собеседников придерживалось того же мнения, что и мы. Слова "стоп русофобии» или «война - никогда больше» были доминирующими. Нам удалось так же поговорить и с иностранными гостями. Например, в Миколайках сосотоялась очень интересная беседа с гражданином Федеративной Республики Германии, из восточной её части, который ясно дал понять, что мы делаем хорошую работу и должны сделать все, чтобы кошмар Второй мировой войны не повторился. Надо сказать, что Россия заплатила самую высокую цену - 20 миллионов человеческих жизней. Такую трагедию, которую пережил этот народ, никто не испытал. Мы, кто о тех страшных временах знает из историических описаний и воспоминаний делаем все, чтобы напомнить людям, что ненависть к другой нации, если она неконтролируема, развивается, что обычно заканчивается войной. Этому учит нас история. Вот почему мы должны задуматься о том, кто подталкивает нас к этой войне и ради каких интересов и зачем ему нужно формировать из нас врагов России. В Польско-Русском Братстве мы призыаем к миру и хорошим отношениям между Польшей и Россией. Результаты нашей работы бывают различными, потому что с разными людьми нам приходится иметь дело. Мы убеждены, что эта работа чрезвычайно полезна, потому что она мобилизует наше общество, создаёт стимулы, чтобы мыслить, делать далеко идущие выводы. Если хоть в небольшой степени удасться улучшить отношения между нашими народами, то стоит идти по пути, который мы выбрали.

© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode