BRATERSTWO POLSKO - ROSYJSKIE

I Rajd Przyjaźni Polsko - Rosyjskiej

I Rajd Przyjaźni Polsko – Rosyjskiej pod hasłem „NIE dla Rusofobii” W dniach 15-19 września 2017r. Braterstwo Polsko – Rosyjskie wyrusza w drogę. Trasa będzie wiodła przez polskie miasta i wsie. Podczas rajdu będziemy kolportować ulotki nawołujące do zaprzestania wrogiej polityki przeciwko Federacji Rosyjskiej. Wydarzenie to będzie również okazją do prowadzenia bezpośredniego dialogu polsko – rosyjskiego. W każdym z miast, które odwiedzimy obecność swą zaznaczać będziemy w Urzędach Miejskich, informując władze samorządowe o naszej inicjatywie. Rajd rozpoczniemy w Olsztynie, gdzie wspólnie z organizacją Kaliningrad – Olsztyn- Świnoujście weźmiemy udział w sprzątaniu cmentarza bohaterów Armii Radzieckiej. Trasa rajdu, która wyniesie około 1500 km, prowadzić będzie docelowo do Warszawy, gdzie złożone zostaną kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza oraz na cmentarzu Armii Radzieckiej. Zwieńczeniem rajdu będzie wizyta przed Ambasadą Federacji Rosyjskiej jako symbol naszego poparcia dla Federacji Rosyjskiej, którą godnie reprezentuje Prezydent Federacji Rosyjskiej Pan Władimir Władimirowicz Putin. Celowość przeciwdziałania rusofobii w Polsce oraz jej uzasadnienie Jak to możliwe, by dwa najbliższe sobie genetycznie narody otrzymały taki orzech do zgryzienia? Ze źródeł, bezpośrednio od Rosjan docierają do nas często informacje, że w Rosji nie ma w zasadzie polonofobii, albo ściślej mówiąc - dopiero powstają jej zalążki, uzasadnione wrogą polityką prowadzoną przeciwko Federacji Rosyjskiej przez Rząd RP. W Polsce natomiast rusofobia jest niestety zjawiskiem dość powszechnym, często nawet można obserwować zjawiska wręcz paradoksalne. Panująca wśród polskich elit politycznych rusofobia jest niemalże przepustką do potężnego świata polityki. Prawie każdy polityk, który już raz dotarł na szczyty władzy, uzbraja się w solidną dawkę instynktu samozachowawczego i w ten czy inny sposób daje do zrozumienia, że trzyma dystans w stosunku do spraw związanych z Rosją. Natomiast, gdy rzecz dotyczy Zachodu ogólnie lub konkretnie USA, z gotowością przyjmuje postawę wierną i oddaną. Nie ma konieczności, by z dużą wnikliwością przyglądać się działaniom naszych polityków, wystarczy „rzucić okiem” by stwierdzić, że w naszym kraju pojęcie opozycji praktycznie nie istnieje. Wszystkie liczące się ugrupowania polityczne w masie swojej są nastawione z zasady antyrosyjsko. Różnią się właściwie tylko tym, jak daleko na zachód szukają sojuszników – w Europie czy w Stanach Zjednoczonych. Wyjątek stanowi ZMIANA i jej lider Mateusz Piskorski, będący aktualnie więźniem politycznym PiS, któremu przypisuje się szpiegostwo na rzecz samego Lucyfera! Każde z tych rozwiązań znajduje się w sprzeczności z założeniami, jakie od stuleci przyświecały walczącym o wolność i niepodległość Polski, tym, którzy ginęli z bronią w ręku i pełni przekonania, że w słusznej sprawie i szczytnym celu. Można zadać sobie pytanie, w imię jakich wartości ta krew była przelewana, jeżeli bohaterów Armii Radzieckiej i Polskiej puszcza się w niepamięć historii, a symbole upamiętniające ich męstwo kruszy buldożerami! Czy cały ten zryw niepodległościowy nie był inspirowany jedynie po to, by część narodu, zjednoczona wokół jednej idei, pożegnała się na zawsze z drugą częścią tego samego narodu i skierowała swe kroki w inną stronę, oddając się radośnie i z poczuciem wolności służbie nowemu panu, obrońcy demokracji o zakrwawionych rękach, zwanemu USA? Poprzez zakłamywanie i przeinaczanie historii narodu słowiańskiego, którego potomkami są dziś narody Polski i Rosji, dzięki zabiegom wykonywanym niepostrzeżenie, aczkolwiek z ogromną pieczołowitością, dzięki podsycaniu, pielęgnowaniu i wyolbrzymianiu różnic między nami, siły te na dzień dzisiejszy osiągnęły rezultat w postaci powszechnej rusofobii. Sytuacja taka, która z punku widzenia naszego narodu wydaje się być kompletnie alogiczna, natomiast jest jak najbardziej logiczna i pożądana dla „elit rządzących”, a zwłaszcza ich mocodawców. Rusofobiczny stan umysłu pozwala znakomicie dyscyplinować, trzymać w ryzach i kontrolować w sposób bezwarunkowy te nasze „elity”. Na szczęście zapisana w genach pamięć rodowa naszego narodu mocniejsza jest od szablonów, wciąż i nadal instalowanych w naszej świadomości. Znane nam doskonale powiedzenie „zastaw się, a postaw się”, przekazywane z ojca na syna, wysysane wręcz z mlekiem słowiańskiej matki, wciąż wskazuje na prymat ducha nad materią. Wciąż ratuje nas przed trucizną 30 srebrników i - jak bardzo nie starałyby się tego zmienić siły spod znaku dolara czy euro - łączy nas duchowo z naszymi Braćmi na Wschodzie. Jedynie nasi Bracia ze Wschodu są naszymi prawdziwymi, bo naturalnymi sprzymierzeńcami. Droga wspólnej idei nie jest drogą łatwą i wymaga ogromu pracy, lecz w odróżnieniu od pogoni za złotym cielcem, nie rodzi w duszy człowieka zawiści, nie zatruwa żółcią, nie generuje przykrego poczucia bezsensu. W zamian tego dostarcza radości płynącej ze świadomości zmierzania ku najwyższym celom. Jedynie żyjąc w przyjaźni i współpracując ze Wschodem, będziemy mogli poczuć swoją prawdziwą tożsamość. Z naszymi poglądami wychodzimy do ludzi odważnie, ponieważ jesteśmy szczerzy i otwarci, nie mamy niczego do ukrycia, a wartości te są głównym przesłaniem organizacji Braterstwa Polsko – Rosyjskiego. Zarząd Braterstwa Polsko - Rosyjskiego.

Przewodniczący      Sekretarz generalny

Piotr Bolo Radtke     Igor Wolanowski

Мотопробег Польско – Российской Дружбы под лозунгом „НЕТ для Русофобии” 15-19 сентября 2017 г. Братство Польско– Российское отправляется в путь. Трасса пройдёт по польским городам и деревням. Во время пробега мы будем распространять листовки, призывающие к прекращению враждебной политики в отношении Российской Федерации. Это событие будет также прекрасной возможностью проведения непосредственного польско - российского диалога . В каждом городе, через который будем проезжать, своё присутствие мы обозначим визитом в Городской Управе, информируя муниципальные власти о нашей инициативе. Пробег мы начнем в Ольштыне, где совместно с представителями общественной организации Калининград – Ольштын - Свиноустье примем участие в уборке кладбища героев Красной Армии. Конечным пунктом трассы пробега, которая составляет около 1500 км, является Варшава, где мы возложим цветы к Могиле Неизвестного Солдата и на кладбище Красной Армии. Завершением пробега будет визит перед Посольством РФ, как символ нашей поддержки для Российской Федерации , которую достойно представляет Президент Российской Федерации Господин Владимир Владимирович Путин. Смысл противодействия русофобии в Польше и её обоснование. Как же это произошло, что два самих генетически близких народа получили такую историческую проблему? Непосредственно от россиян мы часто получаем информацию, что в России в принципе нет полонофобии, или точнее говоря - есть лишь её зародыши, причиной которых является враждебная политика, проводимая по отношению к Российской Федерации со стороны правительства РП. В Польше же русофобия, к сожалению, явление довольно распространённое, но очень парадоксальное. Господствующая среди польских политических элит русофобия является пропуском в мир большой политики. Почти каждый политик, который уже взобрался на вершины власти, вооружается солидной дозой инстинкта самосохранения и тем или инным способом даёт понять, что относится с большой дистанцией ко всему, что связано с Россией. Когда же вопрос касается Запада в целом или США в частности, с готовностью принимают положение верного и преданного слуги. Нет необходимости с большим вниманием присматриваться к действиям наших политиков, хватит только мельком взглянуть, чтобы констатировать факт, что в нашей стране понятие оппозиции практически не существует. Все крупные политические фракции в массе своей позиционируют себя, как правило, антироссийски. Различаются между собой только тем, как далеко в западном направлении ищут себе союзников и покровителей – в Европе или в США. Исключение составляет СМЕНА и её лидер Матеуш Пискорски, на сегодняшний день являющийся политзаключённым ПиС, которому приписывается шпионаж для самого Люцифера! Каждая опция позиции польских политических элит находится в противоречии с основополагающими принципами, которые в течение многих столетий освещали путь борющимся за свободу и независимость Польши, тем, кто с оружием в руках погибал, полон убеждения, что за правое дело и с высокой целью. Хочется задать себе вопрос, за какие такие ценности эта кровь была в действительности пролита, если память о мужестве героев Красной Армии и Войска Польского будет дробиться бульдозерами! Не был ли весь этот освободительный порыв многих поколений поляков использован только ради того, чтобы одна часть народа, объединённая вокруг определённой идеи, распрощалась навсегда с другой частью того же народа и направила свои шаги в другую сторону, отдавая себя радостно и с чувством полной свободы на службу новому господину, защитнику демократии с руками по локоть в крови, званому США? Искажая и переиначивая сторию славянского народа, потомками которого являются сегодня народы Польши и России, с помощью незаметных для большинства усилий, производимых с огромной заботливостью, благодаря подпитке, уходу и гипертрофированному подчёркиванию разниц между нами, эти силы на сегодняшний день достигли результата в виде всеобщей русофобии. Такая ситуация, которая с точки зрения реального интереса нашего народа выглядит в огромной степени нелогично, полностью логична и желательная для „властвующих элит”, а особенно их покровителей. Русофобское состояние ума позволяет отлично дисциплинировать, держать в ежовых рукавицах и контролировать безусловным способом эти наши „элиты”. К счастью, записанная в генах потомственная память нашего народа сильнее тех стандартов, которые постоянно пробуют вживлять в наше сознание. Известное нам в совершенстве выражение „уговор - дороже денег”, переходящее от отца к сыну, всасываемое с молоком славянской матери, всё ещё припоминает потомкам о верховенстве духа над материей. Всё ещё спасает нас от отравы 30 серебренников и - как бы усиленно не старались изменить это силы из-под знака доллара и евро - соединяет нас духовно с нашими Братьями на Востоке. Только наши Братья с Востока являются нашими действительными, естественными союзниками. Дорога, ведущая к общей идее, нелёгка и требует от нас тяжёлой работы, но в отличие от погони за золотым тельцом, не родит в душе человека зависти, не отравляет желчью, не генерирует неприятного чувства нелепости жизни. Вместо этого даёт нам радость, выникающую из сознания того, что мы идём к высочайшим целям. Только живя в дружбе и сотрудничая с Востоком, мы будем в состоянии почувствовать свое правдивое естество. С нашими взглядами мы без страха выходим к людям, потому что мы искренни и открыты, нам нечего скрывать, а несение всем людям в Польше ценности дружбы и добрососедства - главное направление действий организации Братства Польско – Российского. Управление Братства Польско - Российского.

Председатель      Генеральный секретарь

Пётр Боло Радтке    Игорь Воляновский

© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode