BRATERSTWO POLSKO - ROSYJSKIE

Działania Braterstwa Polsko – Rosyjskiego w Kotlinie Kłodzkiej.

W dniach (14-17).06.2017 r. Przez cztery dni w miastach takich jak - Polanica zdrój, Duszniki Zdrój, Kudowa Zdrój, Kłodzko, Wambierzyce i kilku mniejszych miejscowościach, prowadzone były działania uświadamiania społeczeństwa o złym wpływie polityki zagranicznej państw bloku zachodniego, na relacje między Polską a Federacją Rosyjską. Nieprawdziwe informacje rozpowszechniane przez teoretycznie polskie media, wprowadzają ogromny chaos. Społeczeństwo zderzając się z zakłamaną propagandą, na co dzień, pogrążane jest w chaosie dezinformacji i nie ma dostępu do prawdy. Braterstwo Polsko - Rosyjskie od dłuższego czasu, poprzez takie akcje jak ta na Dolnym Śląsku, stara się dementować propagandę wymierzoną w wizerunek oraz dobre imię Rosji w Polsce i poza jej granicami. Nie przypadkowo, wybieram miasta odwiedzane licznie przez turystów, ponieważ mam możliwość badania opinii ludzi z terenu całej Polski. Wyciągam wnioski i daje mi to wskazówki, w jaki sposób prowadzić dalsze działania. Nie spotkałem się z wrogością bezpośrednią, bardziej ze zdziwieniem, czemu to robię. Wiem, że same ulotki nic nie zmienną, ale są dobrym punktem zaczepienia do rozwijania tematu. Ludzie głównie podpierają się przekazem medialnym, prozachodnich kanałów telewizyjnych. To, jest ich przodującym elementem wiedzy nabytej, kształtującej ich poglądy. Odpowiedzi są niemal identyczne, ludzie zachowują się w sposób łatwy do przewidzenia i sami często nie wiedzą, na jakiej podstawie krytykują Federację Rosyjską. Im bardziej zagłębiam się w problem zjawiska rusofobii w Polsce, tym bardziej nabieram przekonania, jak zgubny i decydujący wpływ ma na nasze społeczeństwo polityka proamerykańska. Ale można temu przeciwdziałać, tylko trzeba postępować w sposób zorganizowany i na szerszą skalę. Ja sam mogę jedynie symbolicznie w określonych miejscach, wywierać odpowiedni nacisk psychotechniczny, podparty wiarygodnymi i trudnymi do podważenia argumentami. Niestety, ludzi działających w podobny sposób musi być znacznie więcej, jeżeli mamy coś zmienić… To długa droga, ale jest do zrealizowania, jedynie trzeba trochę inicjatywy, dobrych chęci i przede wszystkim odwagi. Staram się docierać głównie do ludzi młodych, ponieważ na ich barkach, nie długo spocznie przyszłość naszego kraju. Rozmowy prowadzone były w myśl dialogu Polsko - Rosyjskiego praktycznie we wszystkich miastach, w których przebywałem. Przypadkowi przechodnie często zwracali uwagę na barwy koszulki oraz na napis „Braterstwo Polsko - Rosyjskie” w wielu przypadkach było to pretekstem do dalszej rozmowy. Widać było wyraźnie wśród turystów, ale również wśród ludności miejscowej zainteresowanie tematem. Największą zagadką była flaga BPR, często zadawanym pytaniem było, co to za orzeł. Zawsze tłumaczyłem, że to wzór przed sanacyjny 1919. Największy problem, który wynika z moich obserwacji i z którym borykam się osobiście to brak działań na terenie Polski w mniejszych miejscowościach. Głównie większość akcji odbywa się w Warszawie a przecież Polska to nie tylko Warszawa. Nie można ograniczać się do działania w rejonie miejsca zamieszkania, bo tak najwygodniej. Ogrom mniejszych miejscowości stanowiących peryferie dużych aglomeracji jest fundamentem tego kraju. Prośba o pomoc do innych organizacji i osób prywatnych, aby wesprzeć BPR w działaniach terenowych odniosła marny skutek. Setki polubień na portalach społecznościowych, pozytywne komentarze owszem jest tego, co nie miara. Ale to nie zmieni mentalności Polaków, Jedynie przez działania terenowe, rozmowy, kolportaż ulotek przy udziale dużych grup aktywistów, osiągnąć możemy żądany efekt. Każde działania mające na celu poprawę stosunków między Polską a Rosją pomijając wszelkie animozje, powinno być maksymalnie wspierane. Organizacje krzewiące Przyjaźń Polsko - Rosyjską powinny wspierać się na każdym kroku i dawać sobie nawzajem oparcie. Kraj jest na tyle podzielony, że zamiast konstruktywnych działań głównie obserwujemy dezorganizacje oraz tworzące się sitwy, które stanowią zamknięte środowiska lansujące się nawzajem. To droga do nikąd, albo zaczniemy perspektywicznie myśleć, albo wchłonie nas prozachodnią propaganda…

.

Акция Братства Польско - Российского в долине Клодзко. 14-17 июня 2017 года. В течение четырех дней в городах Поляница, Душники-Здруй, Кудова, Клодзко, Вамбежице и в нескольких других небольших городках в Нижней Силезии проводились мероприятия по осведомлению общественности о негативном влиянии внешней политики стран западного блока на отношения между Польшей и Российской Федерацией. Ложная информация, распространяемая в теоретически польскиих СМИ, создаёт огромный хаос. Общество, сталкиваясь ежедневно со лживой пропагандой, тонет в хаосе дезинформации и не имеет доступа к истине. В течение длительного времени Братство Польско - Российское, с помощью таких акций, как только что проведенная в Нижней Силезии, пытается противодействовать пропаганде, направленной против доброго образа и имени России в Польше и за рубежом. Не случайно я выбрал города, которые посещают туристы, потому что, таким образом у меня появляется возможность исследовать мнения людей со всей Польши. Я делаю выводы из того, что вижу и слышу и это помогает мне понять, как продолжать работу. Во время проведения акции я не встретился с прямой враждебностью, скорее с удивлением, зачем и почему я это делаю. Понимаю, что одни листовки ситуации не изменят, но они являются хорошей отправной точкой для развития процесса. Люди в основном пользуются информацией, поступающей из прозападных телевизионных каналов. Эта информация, являясь главной составляющей приобретенных знаний, формирует взгляды людей. В проведенных беседах ответы людей были почти идентичны. Люди вели себя таким образом, что было очень легко предсказать их реакцию, и они сами зачастую точно не знали, за что критикуют Российскую Федерацию. Чем больше я углубляюсь в проблему явления русофобии в Польше, тем больше убеждаюсь, какое губительное и решающее влияние на наше общество оказывает проамериканская политика. Но этому можно противостоять, просто нужно действовать организованно и в более широком масштабе. Сам я могу только символически, в некоторых ситуациях, оказывать определённое психотехническое воздействие, подкреплённое заслуживающими доверия и труднооспоримыми аргументами. Небходимо признать, что людей, действующих подобным образом, должно быть гораздо больше, если мы хотим что-то изменить ... Это долгий путь, но цель достижима. Нужно только немного инициативы, доброй воли и прежде всего мужества. Я стараюсь охватить своей работой прежде всего молодых людей, потому что, в скором времени, на их плечах будет лежать ответственность за будущее нашей страны. Практически во всех городах, в которых я побывал, беседы с людьми проходили с главной мыслью о развитии польско-российского диалога. Случайные прохожие часто обращали внимание на цвет моей футболки и слова «Братство Польского – Российское». Во многих случаях это было поводом для дальнейшего разговора. Был виден, как среди туристов, так и среди местного населения, явный интерес к данной теме. Самой большой загадкой для людей оказался флаг БПР. Они часто задавали вопрос, что это за орел. Я постоянно должен был объяснять, что это первый официальный герб II Республики, появившийся в 1919 году. Самая большая проблема, которая вытекает из моих наблюдений и не даёт мне покоя , это отсутствие действий на территории Польши в небольших городах. Большая часть мероприятий происходит, в основном, в Варшаве. Но Польша, все же, это не только Варшава. Нельзя ограничиваться деятельностью в районе проживания, из-за того , что так наиболее удобно. Огромное множество небольших городов, составляющих периферию крупных городов является основой этой страны. Мой призыв, обращённый к другим организациям и частным лицам с просьбой поддержки деятельности БПР на местах, дал, однако, малый эффект. Сотни лайков в социальных сетях, положительные комментарии – да, это действительно имеет место, во множестве. Но это не изменит менталитет поляков. Только проводя мероприятия на местах, беседы, распространяя листовки с участием больших групп активистов, мы сможем добиться желаемого эффекта. Любые действия, направленные на улучшение отношений между Польшей и Россией, должны быть поддерживаемы всеми пророссийскими кругами, невзирая на личные противоречия. Польско-российскую дружбу следует поддерживать на каждом шагу и оказывать при этом помощь друг другу. Страна настолько поделена, что вместо конструктивной деятельности, главным образом, мы наблюдаем дезорганизацию и возникновение клик, которые закрыты для контактов с другими и занимаются только автопромоцией. Это дорога в никуда, или мы начинаем думать перспективно, или нас поглотит прозападная пропаганда ...

© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode