BRATERSTWO POLSKO - ROSYJSKIE

Braterstwo Polsko Rosyjskie w siedzibie Nocnych Wilków w Moskwie.

Braterstwo Polsko – Rosyjskie w siedzibie Nocnych Wilków. W dniu 31.05.2017 r. Roman Machelski Sekretarz Generalny Braterstwa Polsko – Rosyjskiego, uczestniczył w obchodach urodzinowych – „28 - lecie NOCNYCH WILKÓW”. Z okazji tego święta wręczyliśmy dla Chirurga - Prezydenta Nocnych Wilków, dyplomy uznania za pomoc i wsparcie udzielone wspólnie z BPR, dla Domu Dziecka w Mysłowicach, podczas rajdu motorowego Drogi Zwycięstwa. Dodatkowo została wręczona Flaga Braterstwa Polsko - Rosyjskiego, która miała dla nas szczególne znaczenie, ponieważ przejechała z nami przez całą Europę. Александр Хирург Залдастанов został również mianowany Honorowym Członkiem Organizacji Braterstwa Polsko – Rosyjskiego, otrzymał odznakę BPR wraz z certyfikatem oraz dokument potwierdzający członkostwo. W 2017 roku na Drogach Zwycięstwa pokonaliśmy trasę z Terespola przez Europę do Berlina. W 2018 roku planujemy wyruszyć bezpośrednio z Moskwy i pokonać cała trasę towarzysząc Nocnym Wilkom, jako asysta przy składaniu kwiatów i oddawaniu hołdu poległym bohaterom. Spotkanie oraz przebieg całego święta odbywało się w otoczeniu wspaniałych ludzi. Animuszu dodał wspaniały występ oraz bardzo miła i ciepła atmosfera. W gronie przyjaciół, przedstawiciel naszej organizacji mógł nawiązać nowe znajomości z ludźmi, dla których bliska jest Przyjaźń Polsko – Rosyjska. W dalszym etapie działalności, planujemy stale rozwijać dobre oraz przyjacielskie stosunki z Klubem Motorowym Nocnych Wilków, ze względu na wspólne cele, które bardzo zbliżają nas do siebie. Pragniemy pokazać opinii światowej pozytywne oblicze Klubu Motorowego, który pod ciężarem zakłamanej zachodniej propagandy i tak znakomicie sobie radzi a wizerunek naszych braci, patrząc nawet przez pryzmat szacunku do miejsc pamięci jest bezdyskusyjnie pozytywny. Bezskuteczne wysiłki zepsucia naszych dobrych relacji, poprzez represje polegające na ograniczeniach wizowych, nigdy nie będą miały wpływu na nasz wizerunek „ Polaków myślących inaczej”, którzy potępiają decyzje naszego rządu. Tego rodzaju polityka, stawia nas w oczach opinii światowej, jako kraj nietolerancyjny oraz działający w sposób zachowawczy w stosunku do narodu, który nie jest do nas wrogo nastawiony. Ta błędna polityka stawia nas ludzi szanujących Federację Rosyjską w bardzo przykrym położeniu, ponieważ musimy wstydzić się za błędy popełnione przez naszych polityków, którzy za nic, mają wolę dużej części społeczeństwa.

 

WIDEO Z UROCZYSTOŚCI

Братство Польско - Российское в штаб-квартире Ночных Волков. 31 мая 2017 года Генеральный секретарь Братства Польско - Российского Роман Махельский участвовал в праздновании 28-го дня рождения мотоклуба „Ночные Волки”. По случаю этого праздника мы вручили Хирургу - Президенту Ночных Волков, благодарственные дипломы за помощь и поддержку оказанную, вместе с БПР, для детского дома в Мысловицах, во время мотопробега „Дороги Победы - 2017” . Кроме того, мы вручили мотоклубу Флаг Братства Польскио – Российского. Флаг, имеющий для нас особо важное значение, поскольку мы провезли его вместе с Ночными Волками через всю Европу. Кроме этого, Александр Хирург Залдастанов был принят в почетные члены организации Братства Польско – Российского, получил знак БПР с сертификатом и документом, подтверждающим членство. В 2017 году мы прошли с мотопробегом „Дороги Победы – 2017” маршрут через Европу от Тересполя до Берлина. В 2018 году мы планируем начать мотопробег прямо в Москве и пройти весь маршрут вместе с Ночными Волками, асистируя им во время возложения цветов и отдания воинской чести павшим героям в местах памяти. Встреча и само празднование проходили в окружении прекрасных людей. Энтузиазма добавляло прекрасное выступление и очень дружественная и теплая атмосфера. В кругу друзей представитель нашей организации смог завести новые знакомства с людьми, для которых близка польско - российская дружба. На следующем этапе нашей деятельности, мы планируем далее развивать хорошие и дружественные отношения с мотоклубом Ночные Волки, с которым объединяет и реально сближает нас общность цели. Мы хотим показать мировому общественному мнению положительный образ мотоклуба, который под тяжестью лицемерной западной пропаганды и так прекрасно справляется со своими задачами, а образ наших братьев, хотя бы через призму уважения к местам памяти, является бесспорно положительным. Бесплодные усилия, пробующие разрушить наши хорошие отношения, такие как, хотя бы, репрессии в виде визовых ограничений, никогда не смогут повлиять на нашу позицию - позицию «поляков, думающих иначе», осуждающих решения нашего правительства. Такая политика показывает нас в глазах мировой общественности, как страну нетолерантную и действующую консервативно по отношению к народу, который нам не враждебен. Эта глубоко ошибочная политика ставит нас, людей уважающих Российскую Федерацию в очень неприятном положении, поскольку нам приходится стыдиться ошибок, допущенных нашими политиками, которых не интересует мнение большой части нашего общества.

© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode