BRATERSTWO POLSKO - ROSYJSKIE

Białystok – III etap Rajdu Przyjaźni Polsko Rosyjskiej

Na trasie do Białegostoku odwiedziliśmy Monaster Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Zwierkach – jeden z sześciu prawosławnych klasztorów żeńskich w Polsce. Znajduje się na terenie diecezji białostocko-gdańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Monaster w Zwierkach jest kontynuatorem tradycji klasztoru w Krasnymstoku (obecnie Różanystok, wieś położona niedaleko Dąbrowy Białostockiej).Braterstwo Polsko - Rosyjskie zostało zaproszone przez Siostrę Magdalenę, która bardzo miło nas przyjęła, nakarmiła i obdarowała prezentami. Dodatkowo zaproponowała nocleg w Monasterze, na co się oczywiście zgodziliśmy. W dowód wdzięczności podarowaliśmy siostrom flagę Braterstwa Polsko - Rosyjskiego oraz materiały do propagowania przyjaźni polsko - rosyjskiej. W czasie wizyty w Zwierkach odwiedziliśmy Skit Świętych Antoniego i Teodozjusza Pieczerskich w Ordynkach . Lokalizację klasztoru można bez problemu ustalić i odnieść do uroczysk Żurawlik, Monastyr lub Krynoczka, znajdujących się w pobliżu wsi Ordynki. Tradycja życia zakonnego była jeszcze żywa w XIX wieku. Na terenie dawnego monasteru do 1916 r. żył mnich pustelnik Trofim Adamowicz Dubko. Obecnie, wzorem mnichów Ławry supraskiej z XVI wieku, tradycję życia monastycznego nad rzeką Narwią odbudowuje archimandryta Gabriel (Giba). Na obszarze, na którym książę Iwan Michałowicz Wiśniowiecki w 1518 r. spotkał cudowną ikonę Antoniego Pieczerskiego, jako ówczesny przełożony monasteru supraskiego, wybudował kaplicę, która stała się początkiem nowej pustelniczej wspólnoty zakonnej. Zostaliśmy tam przyjęci i ugoszczeni wyjątkowo miło. W czasie wizyty udaliśmy się na zbiorową mogiłę żołnierzy Armii Radzieckiej, gdzie zapaliliśmy znicze. Naładowani pozytywną energią przez wspaniałych ludzi, którzy szczerze poparli naszą ideę, udaliśmy się do Białegostoku, gdzie przeprowadziliśmy akcję przeciwdziałania rusofobii polegającą na kolportażu ulotek i dialogu polsko - rosyjskim. Na miejscu przywitał nas Roman Czerski z mniejszości rosyjskiej, który pomógł nam w działaniach, za co bardzo serdecznie mu dziękujemy. Rozmowy z ludźmi prowadziliśmy w centrum miasta. Budziliśmy spore zainteresowanie. Rozdaliśmy bardzo dużo ulotek. Bardzo dziękujemy wszystkim siostrom z Monasteru Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Zwierkach za szczere i serdeczne przyjęcie Podziękowania składamy również archimandrycie Gabrielowi ze Skitu Świętych Antoniego i Teodozjusza Pieczerskich w Ordynkach za poparcie naszej inicjatywy i bardzo miłą atmosferę w czasie naszej wizyty.

Белосток – III этап Пробега в честь польско-российской дружбы Здесь нас приветствовал Роман Черский, представитель русского национального меньшинства в Белостоке… По пути в Белосток мы посетили монастырь Рождества Пресвятой Богородицы в Зверках – один из шести православных женских монастырей в Польше. Он находится на территории Белостокско-Гданьской епархии Польской автокефальной Православной Церкви. Монастырь в Зверках является продолжателем традиции монастыря в Красностоке (ныне Ружаносток - деревня, расположенная недалеко от Домбровы Белостокской). «Польско-российское братство» было приглашено сестрой Магдаленой, которая приняла нас сердечно, угостила и подарила сувениры. Более того, предложила ночлег, на что, разумеется, мы согласились. В подтверждение нашей благодарности мы подарили сёстрам монастыря флаг «Польско-российского братства» как знак польско-российской дружбы. Во время пребывания в Зверках мы посетили скит Святых Антония и Феодосия Печерских в Одрынках. Местоположение монастыря можно отнести к урочищам Журавлик, Монастыр или Крыночка, находящимся поблизости деревни Одрынки. Традиция монастырской жизни здесь продолжалась ещё в XIX веке. На земле бывшего монастыря до 1926 года жил монах-пустынник (Трофим Адамович Дубко). Ныне же, продолжая традицию монахов Супрасльской лавры XVI века, монастырскую жизнь над рекой Нарвой восстанавливает архимандрит Гавриил (Гиба). На землях, где князю Ивану Михайловичу Вишневецкому в 1518 г. была явлена чудотворная икона Святого преподобного Антония Печерского, он, будучи игуменом Супрасльского монастыря, построил часовню, положившую начало новой пустыннической монастырской общины. Здесь, в Одрынках, мы были приняты и угощены с исключительным гостеприимством. Во время своего пребывания мы посетили братскую могилу советских солдат, где зажгли свечи. Заряженные положительной энергией великолепных людей, которые активно поддержали нашу идею, мы отправились в Белосток, где совершили акцию противодействия русофобии – раздавали листовки и вели польско-российский диалог. Там, в Белостоке, нас приветствовал Роман Черский, представитель русского меньшинства, который помог нам, за что мы сердечно его благодарим. Беседы с людьми мы вели в центре города, вызывая большой интерес и раздав очень много листовок. Выражаем большую благодарность сёстрам монастыря Рождества Пресвятой Богородицы за искренний и сердечный приём. Приносим благодарность также и архимандриту Гавриилу из скита Святых Антония и Феодосия Печерских в Одрынках за поддержку нашей инициативы и очень добрую атмосферу во время нашего пребывания. Пётр Боло Радтке. Перевод Натальи Филипович

© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode