BRATERSTWO POLSKO - ROSYJSKIE

BERLIN ZDOBYTY !!!

Berlin zdobyty! Wtedy nie liczyło się nic innego! Faszyści zostali pokonani. Awangarda Polskiej Armii ramię w ramię z Armią Radziecką, zdobywała Berlin! Ten wielki czyn bohaterstwa i chwały jest pomijany, ponieważ dwie armie ruszyły ze wschodu. Historia jest zakłamywana, na potrzeby obecnej polityki, gdzie jako główny cel stawia się działania antyrosyjskie, które narzuca nam zachód. Mamy myśleć i działać w kategoriach ściśle wykreowanych przez generałów amerykańskich. Ich wola ma być naszą wolą a ich wrogowie naszymi wrogami! To polityka przedstawiająca nas jako państwo poddańcze, uzależnione od Wuja Sama, który ma tak naprawdę nas gdzieś a jego wyuzdane interesy są kopiowane i wpuszczane na naszą scenę polityczną, która ma być propagandową siłą napędową dla obcego kapitału oraz interesu narodowego. Który tak naprawdę pod zasłoną demokracji uderza w Polska rację stanu. Szukamy przyjaciół „fałszywych” daleko za oceanem a bezpośrednich sąsiadów obrażamy i przedstawiamy jako wrogów. Polska jest spychana w przepaść intryg państw bloku zachodniego, gdzie nasza rola jako miniaturki na ogólnoświatowej scenie politycznej, spychana jest na margines spraw drugorzędnych. Lgniemy do USA jako naszego zbawiciela, jak trutnie do miodu kleimy się do pasieki, w której nie jesteśmy mile widziani. Tak wielcy przyjaciele i obrońcy demokracji swawolnie buszują w naszym państwie ciesząc się ze służalczego poddaństwa gospodarzy. Jednak my do Stanów Zjednoczonych nie mamy wstępu! Wiza obowiązkowa bez niej ani rusz… No naprawdę prawdziwi przyjaciele w ten sposób postępują… Jest to zjawisko urągające godności prawdziwego Polaka noszącego w sobie dumę i pamięć, tożsamości narodowej okupionej po stokroć krwią wielu Polaków, którzy nie szczędzili sił i życia, aby Polska była niezależnym narodem, Mamy piękną historię, gdzie siła polskiego oręża, przez wieki sławiła nas niemalże na całym świecie. Jesteśmy szlachetnym i pięknym narodem i tak powinno pozostać! Polityka stanów Zjednoczonych narzucając nam swoje cele, które naszymi urobionymi rękami, próbuje na swoje potrzeby produkować, jest ciosem w naszą dumę narodową! Politycy, którzy nas reprezentują powinni kreować nasze państwo na niezależne a jednocześnie przyjaźnie nastawione do wszystkich sąsiadów. Selekcjonowanie i dzielenie ludzi na lepszych oraz gorszych pod dyktando polityków, którzy tak naprawdę nie przejmują się losami naszego państwa jest ciosem w serca Polaków, patriotów, którzy walczą z zakłamaną propagandą, aby Polska nie została zepchnięta do roli karła europy, który nie jest zdolny podejmować samodzielnych decyzji, bez ingerencji państw obcych… Polsce są potrzebne gruntowne zmiany! Przede wszystkim na podłożu międzyludzkim. Należy jak najszybciej zaprzestać mowy nienawiści, która jest wymierzona w kierunku Federacji Rosyjskiej. Głównie jest to w interesie USA a nasz kraj jako wykonawca woli geopolitycznego agresora, kompromituje się w oczach uczciwych Polaków ludzi, którzy Rosjan mają za braci…

 

Берлин взят ! Всё остальное было не важно. Нацизм был побеждён. Передовые части Войска Польского плечом к плечу с частями Красной Армии брали Берлин. Этот героический, славный подвиг замалчивается сейчас потому, что обе армии пришли с Востока. Историю переписывают на потребу сегодняшней политики, целью которой являются ангироссийские действия, которые навязывает нам Запад. Мы должны думать и действовать строго в категориях, созданных американскими генералами. Их воля должна быть нашей волей, а их враги – нашими врагами. Это политика, представляющая нас как вассальное государство, полностью зависимое от Дядюшки Сэма, которому в действительности глубоко наплевать на нас, а его безграничные интересы копируются и выпускаются на нашу политическую сцену, которая должна быть пропагандистской движущей силой для чужого капитала и чужих жизненных интерсов, которые, в действительности, под прикрытием „ демократии” , бьют по нашим народным интересам. Ищем фальшивых „друзей” далеко за океаном, а с непосредственными соседями ссоримся и представляем их врагами. Польшу ведут к пропасти интриг западных государств, где нам уготована роль пешки на мировой политической шахматной доске, отодвигая нас в пространство второстепенных вопросов. Мы припадаем к США как к спасителю, как трутни к мёду на пасеке, присутствие которых нежелательно. Таким образом, великие друзья и защитники „демократии” своевольничают в нашей стране, пользуясь вассальской позицией наших властимущих. Мы же доступа в США не имеем до сегодняшнего дня !!! Виза обязательна и без неё ни шагу... Ну да, правдивые друзья всегда так поступают... Такая позиция противоречит достоинству правдивого поляка, носящего в себе гордость и память, народной идентификации, многократно окупленной кровью огромного числа поляков, не щадивших сил и жизни, чтобы Польша стала независимой. У нас прекрасная история, в которой сила польского оружия славила нас почти во всём мире. Мы – благородный и прекрасный народ и так должно остаться!!! Политика США, пробующая реализовать свои цели нашими руками, является ударом по нашей народной гордости! Политики, которые нас представляют, должны создавать наше государство как страну независимую, и одновременно, дружественную по отношению ко всем соседям. Селекционирование и деление людей под диктовку политиков, для которых в действительности судьба нашей страны глубоко безразлична, является ударом в сердца поляков – патриотов, борящихся с лживой пропагандой, чтобы Польша не оказалась в роли карлика Европы, который не в состоянии принимать самостоятельные решения без чужой „помощи”. Польша нуждается в основательных изменениях! Прежде всего на базе межчеловеческих отношений. Необходимо как можно быстрее перестать говорить на языке ненависти, направленным в сторону Российской Федерации. Разговор на таком языке есть главным образом в интересе США, а наша страна, как исполнитель воли геополитического агрессора, компрометирует себя в глазах честных поляков, считающих русских своими братьями.

© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode