BRATERSTWO POLSKO - ROSYJSKIE

Anglia nie śpi !!!

Anglia nie śpi!!!

Mamy następny etap działań. Kamil Stupecki - Pełnomocnik Braterstwa Polsko - Rosyjskiego w Londynie, podjął działania wraz z Błażejem, który również przebywa w Wielkiej Brytanii. Każda inicjatywa i wspólna praca, napawa prawdziwym optymizmem. Dzięki aktywistom działającym poza granicami naszego państwa, docieramy do Polaków w różnych zakątkach świata. Rozmawiamy z nimi i przekazujemy ideę, jaką głosimy. Relacja Kamila już tradycyjnie wyczerpująca: „Dzisiaj byliśmy z ulotkami przed Polskim Ośrodkiem Społeczno Kulturalnym w londyńskiej dzielnicy Hammersmith. Przyjęcie - oczywiście - mieszane. Od wyrazów sympatii, poprzez ciekawość do jawnej niechęci. Ale co tam! Ważne jest to, że docieramy do ludzi, staramy się przekazywać informacje na temat aktualnej sytuacji. Przekazujemy prawdę o stosunkach polsko-rosyjskich. Mówimy o tym, o czym media zachodnie milczą. Zaczynamy docierać z tym przekazem do Polaków w Londynie na dosyć szeroką skalę. Pozdrowienia dla całego Braterstwa Polsko-Rosyjskiego!!!” .

I ja ciebie Kamilu i Błażeju serdecznie pozdrawiam, w imieniu swoim jak i całej organizacji. Bardzo wam dziękuję. Wasza postawa jest bardzo ważna, to znak, że jesteśmy wszędzie, gdzie powinniśmy być, aby łamać stereotypy prozachodniej propagandy. . Za przykładem Kamila i wielu innych naszych aktywistów, zachęcam do czynnego udziału w przeciwdziałaniu rusofobii w swoich miastach.

Oto adres do dokładnej instrukcji działania, na stronie ulotki do pobrania i wydrukowania wraz z opisem. https://rosjanie.webnode.com/walka-z-rusofobia/ .

Idziemy naprzód, rozwijamy się dzięki ludziom, którzy nas wspierają! Wszystkim, którzy nie szczędzą grosza na nasze działania serdecznie dziękuje i apeluje o dalszą pomoc. Dzięki waszej ofiarności jestem w stanie inwestować w materiały promocyjne, niezbędne do skutecznej pracy w terenie.

W następnym etapie koniecznie musze dokonać zakupu sprzętu nagłaśniającego na manifestacje, najbliższa odbędzie się w Warszawie 11 marca, przed Pałacem prezydenckim. „Dialog Polsko – Rosyjski”. Koszt rzędu 1000 zł. Będziemy mieli niezależny sprzęt, to dla nas bardzo ważne. Jest to możliwe tylko dzięki waszej pomocy… .

Poniżej dane do przelewu, darowizny. . Wsparcie finansowe, numer konta;

w tytule wpłaty dopisek obowiązkowo "DAROWIZNA"

50 1240 3679 1111 0010 7178 1524

Англия не спит!!! . Мы перешли на следующий этап деятельности. К акции присоединились Камиль Ступецкий – Полномочный представитель Польско-Российского Братства в Лондоне, вместе с Блажеем, который также проживает в Великобритании. Каждая их инициатива и совместная работа наполнена подлинным оптимизмом. Благодаря активистам, действующим за границей нашего государства, мы можем достучаться до поляков в разных уголках мира. Мы говорим с ними и передаем идею, которую провозглашаем. Реакция Камиля уже традиционно исчерпывающая: «Сегодня мы были с листовками у Польского общественно-культурного центра в лондонском районе Хаммерсмит. Отношение, конечно, разное. От выражения симпатии, интереса – до явной неприязни. Но это не страшно! Главное, что мы можем достучаться до людей, стараемся передавать информацию о сложившейся ситуации. Сообщаем правду о сложившихся польско-российских отношениях. Мы говорим о том, о чем молчат западные СМИ. Мы начинаем охватывать достаточно широкий круг поляков в Лондоне. Привет всем участникам Польско-Российского братства!!!» . И я сердечно приветствую вас, Камиль и Блажей, как от себя, так и лица всей организации. Большое вам спасибо. Ваша позиция очень важна, это знак того, что мы везде, где должны быть, чтобы сломать стереотипы прозападной пропаганды. . На примере Камиля и многих других наших активистов, призываю принять участие в преодолении русофобии в своих городах. Здесь ссылка на подробную инструкцию, также на сайте можно скачать листовки и распечатать их вместе с описанием. https://rosjanie.webnode.com/walka-z-rusofobia/ . Мы идем вперед, развиваемся благодаря людям, которые нас поддерживают! Всех, кто не жалеет средств на нашу деятельность, я сердечно благодарю и прошу помогать нам и дальше. Благодаря вашей жертвенности у меня есть возможность изготавливать наглядные материалы, необходимые для эффективной работы в регионах. . На следующем этапе необходимо будет закупить звуковое оборудование для проведения манифестаций, ближайшая состоится в Варшаве 11 марта, перед Президентским дворцом, «Польско-российский диалог”. Стоимость примерно 1000 зл. У нас будет свое оборудование, это для нас очень важно. Это возможно только благодаря вашей помощи… . Ниже реквизиты для перечисления пожертвований. . Финансовая поддержка, номер счета; в наименовании платежа обязательно вписать «ПОЖЕРТВОВАНИЕ» 50 1240 3679 1111 0010 7178 1524

© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode